Organisatie
Het onderhoud en beheer van landgoed Valkenstijn wordt uitgevoerd in samenspraak tussen de eigenaar (gemeente Assen) en de “Stichting Landgoed Valkenstijn” uit Assen. Tussen eigenaar en de stichting van vrijwilligers is regelmatig overleg over de te verrichten werkzaamheden op het landgoed.

De vrijwilligers krijgen daarbij alle ruimte om hun wensen kenbaar te maken en daar waar mogelijk worden die gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Assen Oost. De werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers zijn georganiseerd middels een stichting met een bestuur en een groenploeg. Iedereen die belangstelling heeft kan vrijwilliger worden van de groenploeg. (zie; vrijwilligers)

Het werk bestaat voornamelijk uit knippen, snoeien en maaien en iedereen werkt daarbij naar eigen vermogen. De stichting beschikt zelf over het nodige gereedschap. We houden een koffiepauze in die 2 uur van ongeveer een half uur. Dan is er even tijd om te rusten en met elkaar te spreken over van alles en nog wat. We vinden namelijk het sociale contact ook belangrijk.

 Hebt u belangstelling? Meldt u aan, dan wordt u opgenomen in de mailinglijst van de groenploeg van Valkenstijn. U bent van harte welkom. (zie Contact; Vragen & Suggesties)

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen?

Terugblikken op 2016
2016 was het jaar waarin we ons mochten verheugen op veel belangstelling voor het landgoed. Dat had vooral te maken met de vele activiteiten die op het landgoed werden georganiseerd. Veel mensen brachten een bezoek en daarnaast was er belangstelling van de pers en van andere media.
In het voorjaar van 2016 werd het effect zichtbaar van de bloembollen plant dag die de werkgroep in het najaar van 2015 organiseerde. Schitterende voorjaarsbloemen sierden de boomwallen en de omgeving van de huisplaats. Op 22 april was de feestelijke viering realisatie beheerplan Valkenstijn. 2016 was ook het jaar waarin de werkgroep Valkenstijn zich omvormde tot de Stichting Landgoed Valkenstijn.

Feestelijke viering 22 april
Omlijst met muziek van de groep Baradoz en korte voorstellingen van de theatergroep Spakaat vierden we dat de laatste fase van het verbeterplan was gerealiseerd. Meest prominent resultaat was het terugbrengen van de contouren van het landhuis. Hoogtepunt van het feest was de onthulling van de informatietafel op de huisplaats door wethouder R. Wiersma van de gemeente Assen en mw. Mieke Kraijer initiatiefnemer en oprichter van de werkgroep Valkenstijn.

De gemeente Assen betoonde zich een goede partner. Zij ondersteunde de viering financieel en wethouder Wiersma gaf aan zeer content te zijn met de resultaten en de inzet van de vele vrijwilligers.

Art Into Nature
Het Drentse kunstproject dat door heel Drenthe en ook op Valkenstijn een kunstwerk had ingericht. Ook was er een week lang locatietheater inclusief diner op de huisplaats. De vrijwilligers van Valkenstijn leverden hun bijdrage door mee te praten over de mogelijkheden op het landgoed, het verrichten van hand en span diensten bij het locatietheater en het herstel daarna van (kleine) beschadigingen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

3 mei 2017
NLDOET en de landelijke Natuurwerkdag Ook in 2016 heeft de werkgroep zich aangemeld voor deelname aan de vrijwilligersdagen NLDoet in maart en de Landelijke natuurwerkdag in september. Op beide dagen meldden zich gemiddeld 15 vrijwilligers die aan de slag gingen met het snoeien van opschot, het weer zichtbaar maken van de zichtlijnen en het herstellen van de paden.

De Groengroep
De meest onmisbare vrijwilligersgroep van Valkenstijn. Ze verzamelden zich 2 x per maand opvrijdagmorgen op het landgoed om te snoeien, de paden op orde te brengen, kortom het landgoed te onderhouden. Het onderhoud van de paden bestond uit het bijstorten van rode mijnsteen en het regelmatig maaien van het gras aan de randen. Ook de boomgaarden werden regelmatig door vrijwilligers gemaaid hetgeen het karakter van de boomgaarden ten goede kwam. Hierbij kwam ook de hulp van Promens Care goed van pas. De huisplaats, voorzien van gazon werd regelmatig gemaaid. De meidoornlaan werd in januari bij gesnoeid en in de herfst zijn de bankjes en de bruggen in de olie gezet. Door het regelmatig snoeien van opslag verbeterden ook weer de zichtlijnen op het landgoed. De werkregelmaat – eerste en derde vrijdag van de maand – is ook dit jaar weer goed bevallen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

4 mei 2017
Samenwerkingspartners De gemeente Assen bleek ook in 2016 een goede samenwerkingspartner. De feestelijke viering op 22 april werd financieel ondersteund en er werd actief meegedacht over de invulling van de dag zelf. Er zijn gesprekken geweest op initiatief van de wethouder met het Drents Landschap over mogelijke overname van het beheer van de gemeente naar het Drents Landschap. Concrete afspraken hierover zijn in 2016 niet gemaakt. Daarnaast waren er de goede contacten met de wijkbeheerder en met de medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe. Deze laatste partij gaf o.a. een zeiscursus op het landgoed.

Nieuw in 2016 was de samenwerking met Promens Care. Medewerkers van Promens Care verrichtten regelmatig werkzaamheden op het landgoed, zoals het maaien van het gras in de boomgaarden. Dit blijven ze ook in 2017 doen. De contacten met de Dierenweide zijn goed. Materialen worden opgeslagen en voor koffie en thee wordt gezorgd als de groengroep aan het werk is. Na een inbraak heeft de gemeente Assen gezorgd voor een afsluitbare materiaalcontainer op het terrein van de Dierenweide.

Publiciteit en communicatie
Vanwege de vele activiteiten was er ook veel publiciteit. We kregen aandacht van regionale kranten en stadsbladen en van RTV-Drenthe. Onze activiteiten werden vermeld op de website van de gemeente Assen en Kijk op Assen. Zelf informeerden we de wijkbewoners via de wijkkrant die zes keer per jaar uitkomt. Nieuw is de ontwikkeling van de eigen website en FB- account. Beide gaan begin 2017 de digitale wereld in.

In de vergadering van december werd het communicatieplan van Stichting Landgoed Valkenstijn vastgesteld. Evenals het voorstel om een activiteitencommissie in te richten voor het maken van een activiteitenplan voor 2017. Doelstelling is activiteiten op het landgoed te ontwikkelen voor vrijwilligers, vrienden en wijkbewoners. Met als resultaat een grotere bekendheid en mogelijk het genereren van meer financiële middelen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

5 mei 2017
Van werkgroep naar Stichting In de werkgroep vergadering van september 2016 werd het besluit genomen op te gaan voor een Stichting Landgoed Valkenstijn. Gekozen werd voor een oprichtingsakte met daarin 5 werkgroep leden. De stichting is opgericht op 19-12-2016 bij notariskantoor Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus te Assen. Bestuursleden en functies binnen de Stichting Landgoed Valkenstijn
Paul Herwig Voorzitter
Henk Blouw Penningmeester
Pierre Baudet
In de periode van oprichting is Remy van Oosterhoudt plotseling overleden. Hij had een groot
hart voor Valkenstijn, hij wordt gemist.

Vooruitkijken naar 2017
Doordat de werkgroep Valkenstijn nu is ondergebracht in een stichting denken we een steviger
gesprekspartner te zijn voor subsidiegevers en andere betrokkenen in de verdere verbetering
en goed beheer van het landgoed. Er is de website en de FB-pagina waardoor de bekendheid van het fraaie landgoed verder
wordt vergroot. Met ondersteuning van landschapsbeheer Drenthe wordt er gewerkt aan een nieuw
beheerplan voor de komende jaren.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

6 mei 2017
Er zijn gevorderde plannen voor het verder verfraaien van het landgoed. Het koetsenrondje wordt opgeknapt, er komt weer een duiventil aan de oprijlaan en een bruggetje aan de achterkant van het huis. De groengroep blijft iedere eerste en derde vrijdagochtend van de maand werken aan het onderhoud van grachten, paden, lanen en groen. Er liggen voorstellen voor activiteiten op het landgoed en er zal actief worden ingezet op de Vrienden van Valkenstijn. Mensen kunnen voor slechts € 10 Vriend worden en speciaal voor de vrijwilligers en vrienden worden jaarlijks activiteiten georganiseerd. Het onderhoud zal veel aandacht blijven vragen, de groene oase van rust wordt steeds mooier en de diversiteit van planten en dieren gaat erop vooruit. Wijk en buurtbewoners uiten hun waardering en zijn betrokken. We hopen dan ook de vrijwilligersgroep in 2017 verder uit te breiden.

Stichting Landgoed Valkenstijn
www.landgoedvalkenstijn.nl

Groengroep

De Groengroep is de kern voor het onderhoud aan het Landgoed Valkenstijn. Een groep van vrijwilligers die elke 1ste en 3de vrijdag van elke maand bijelkaar komen om onderhoud aan het landgoed te plegen. Dat doen ze van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide Assen Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg.
Natuurlijk is er ook een koffie of thee pauze, want het sociale aspect vinden we eveneens belangrijk. Het werk is zeer gevarieerd en na ieders vermogen en kunnen. Zoals het bijhouden en snoeien van het groen, de paden bewandelbaar houden, maaien, bankjes opknappen enz. Dus niets staat je in de weg om mee te doen, want alles wat gedaan wordt is prima en goed voor het landgoed en de sociale omgeving. Opgave kan via het mailadres: werkgroepvalkenstijn@gmail.com

Stichtingsbestuur

Het doel van de stichting Landgoed Valkenstijn is de ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarde van het landgoed te behouden en te versterken door de inzet van omwonenden. Deze doelstelling is vastgelegd in de stichting akte (zie Stichting Landgoed Valkenstijn). Het bestuur van de stichting neemt hierin zijn verantwoordelijkheid om dit te realiseren.   Het bestuur vergadert eens per 6 weken. Het bestuur van de stichting bestaat uit P. Herwig (voorzitter), A. De Haan (secretaris), H.M. Blouw (penningmeester), P. Baudet (algemeen lid).  Via deze website kunt u verbetersuggesties doen om het landgoed Valkenstijn nog meer tot zijn recht te laten komen. (zie Contact; Vragen & Suggesties) Om het gestelde doel te realiseren heeft het bestuur (toen nog werkgroep) in 2016 een PR en Communicatie stuk vastgesteld dat de komende tijd uitgevoerd gaat worden. Een specifiek onderdeel hieruit is het verkrijgen van “Vrienden van Valkenstijn”. Want het onderhoud kost niet alleen fysieke inspanning maar ook geld. Hierdoor zal de betrokkenheid van omwonenden en anderen voor het unieke Landgoed Valkenstijn midden in Assen-Oost vergroot worden. KvK – nummer :  67517463  

De stichting

Heden, negentien december tweeduizend zestien (19-12-2016), verschenen voor mij, mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: de heer Paul Robbert Herwig te Assen. De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten waarvoor zullen gelden en hij bij deze vaststellen de volgende statuten: NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.    De stichting draagt de naam: Stichting Landgoed Valkenstijn. 2.    Zij heeft haar zetel te Assen. ​ DOEL Artikel 2 1.    De stichting heeft ten doel: het zorgdragen voor het beheer en onderhoud van het landgoed Valkenstijn, gelegen aan de Steendijk te Assen in samenspraak met de eigenaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Daarbij staat voorop de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behouden en te versterken; 2.    Bij de uitvoering van taken en werkzaamheden worden zo veel mogelijk de omwonenden betrokken om daarmee de sociale cohesie in de buurt Assen Oost te versterken. De werkzaamheden vallen onder de VNG Vrijwilligerspolis van de gemeente Assen. 3.    De stichting beoogt niet het maken van winst. ​ VERMOGEN Artikel 3Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a.    het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;b.    subsidies en donaties; c.    schenkingen, erfstellingen en legaten; d.    alle andere verkrijgingen en baten. ​ BESTUUR Artikel 4 1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Een bestuurder kan en mag niet over de middelen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen middelen. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat bestuursleden. 2.    Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 3.    Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). 4.    Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7. 5.    De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 6.    Bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. ​                           

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1.    Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. 2.    Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.3.    De oproep tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een convocatie. 4.    De convocatie vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 5.    Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 6.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 7.    Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door het bestuur vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 8.    Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 9.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 10.  Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 11.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 12.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 13.  In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. ​

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2.    Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 3.    Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbijven.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 3.    Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ​ EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 8 Het bestuurslidmaatschap eindigt onder meer: a.    door overlijden van een bestuurslid; b.    wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; c.    bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); d.    door ontslag door het bestuur; alsmede e.    door ontslag door de rechtbank. ​ BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN Artikel 91.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2.    Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 3.    De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ​REGLEMENT Artikel 10 1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3.    Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 4.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. ​

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.3.    De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ​ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 12 1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld: uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die op het moment van deze uitkering kwalificeert als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI) in de zin van de wet met soortgelijke doelstelling. 2.    De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 3.    De vereffening geschiedt door het bestuur. 4.    De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. 5.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 6.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten bij de jongste vereffenaar, dan wel bij een andere door het bestuur daartoe aangezochte persoon of organisatie. ​SLOTBEPALINGEN Artikel 13 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.