Organisatie

Het onderhoud en beheer van landgoed Valkenstijn wordt uitgevoerd in samenspraak tussen de eigenaar (gemeente Assen) en de “Stichting Landgoed Valkenstijn” uit Assen. Tussen eigenaar en de stichting van vrijwilligers is regelmatig overleg over de te verrichten werkzaamheden op het landgoed.

De vrijwilligers krijgen daarbij alle ruimte om hun wensen kenbaar te maken en daar waar mogelijk worden die gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Assen Oost. De werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers zijn georganiseerd middels een stichting met een bestuur en een groenploeg. Iedereen die belangstelling heeft kan vrijwilliger worden van de groenploeg.

Het werk bestaat voornamelijk uit knippen, snoeien en maaien en iedereen werkt daarbij naar eigen vermogen. De stichting beschikt zelf over het nodige gereedschap. We houden een koffiepauze in die twee uur van ongeveer een half uur. Dan is er even tijd om te rusten en met elkaar te spreken over van alles en nog wat. We vinden namelijk het sociale contact ook belangrijk.

Hebt u belangstelling? Meldt u aan via een e-mail te sturen naar info@landgoedvalkenstijn.nl of kom eens langs tijdens de werkzaamheden. Dan wordt u opgenomen in de mailinglijst van de groenploeg van Valkenstijn. U bent van harte welkom op de eerste of derde vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide Assen Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg.

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen?

Terugblikken op 2016
2016 was het jaar waarin we ons mochten verheugen op veel belangstelling voor het landgoed. Dat had vooral te maken met de vele activiteiten die op het landgoed werden georganiseerd. Veel mensen brachten een bezoek en daarnaast was er belangstelling van de pers en van andere media.
In het voorjaar van 2016 werd het effect zichtbaar van de bloembollen plant dag die de werkgroep in het najaar van 2015 organiseerde. Schitterende voorjaarsbloemen sierden de boomwallen en de omgeving van de huisplaats. Op 22 april was de feestelijke viering realisatie beheerplan Valkenstijn. 2016 was ook het jaar waarin de werkgroep Valkenstijn zich omvormde tot de Stichting Landgoed Valkenstijn.

Feestelijke viering 22 april
Omlijst met muziek van de groep Baradoz en korte voorstellingen van de theatergroep Spakaat vierden we dat de laatste fase van het verbeterplan was gerealiseerd. Meest prominent resultaat was het terugbrengen van de contouren van het landhuis. Hoogtepunt van het feest was de onthulling van de informatietafel op de huisplaats door wethouder R. Wiersma van de gemeente Assen en mw. Mieke Kraijer initiatiefnemer en oprichter van de werkgroep Valkenstijn.

De gemeente Assen betoonde zich een goede partner. Zij ondersteunde de viering financieel en wethouder Wiersma gaf aan zeer content te zijn met de resultaten en de inzet van de vele vrijwilligers.

Art Into Nature
Het Drentse kunstproject dat door heel Drenthe en ook op Valkenstijn een kunstwerk had ingericht. Ook was er een week lang locatietheater inclusief diner op de huisplaats. De vrijwilligers van Valkenstijn leverden hun bijdrage door mee te praten over de mogelijkheden op het landgoed, het verrichten van hand en span diensten bij het locatietheater en het herstel daarna van (kleine) beschadigingen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

3 mei 2017
NLDOET en de landelijke Natuurwerkdag Ook in 2016 heeft de werkgroep zich aangemeld voor deelname aan de vrijwilligersdagen NLDoet in maart en de Landelijke natuurwerkdag in september. Op beide dagen meldden zich gemiddeld 15 vrijwilligers die aan de slag gingen met het snoeien van opschot, het weer zichtbaar maken van de zichtlijnen en het herstellen van de paden.

De Groengroep
De meest onmisbare vrijwilligersgroep van Valkenstijn. Ze verzamelden zich 2 x per maand opvrijdagmorgen op het landgoed om te snoeien, de paden op orde te brengen, kortom het landgoed te onderhouden. Het onderhoud van de paden bestond uit het bijstorten van rode mijnsteen en het regelmatig maaien van het gras aan de randen. Ook de boomgaarden werden regelmatig door vrijwilligers gemaaid hetgeen het karakter van de boomgaarden ten goede kwam. Hierbij kwam ook de hulp van Promens Care goed van pas. De huisplaats, voorzien van gazon werd regelmatig gemaaid. De meidoornlaan werd in januari bij gesnoeid en in de herfst zijn de bankjes en de bruggen in de olie gezet. Door het regelmatig snoeien van opslag verbeterden ook weer de zichtlijnen op het landgoed. De werkregelmaat – eerste en derde vrijdag van de maand – is ook dit jaar weer goed bevallen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

4 mei 2017
Samenwerkingspartners De gemeente Assen bleek ook in 2016 een goede samenwerkingspartner. De feestelijke viering op 22 april werd financieel ondersteund en er werd actief meegedacht over de invulling van de dag zelf. Er zijn gesprekken geweest op initiatief van de wethouder met het Drents Landschap over mogelijke overname van het beheer van de gemeente naar het Drents Landschap. Concrete afspraken hierover zijn in 2016 niet gemaakt. Daarnaast waren er de goede contacten met de wijkbeheerder en met de medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe. Deze laatste partij gaf o.a. een zeiscursus op het landgoed.

Nieuw in 2016 was de samenwerking met Promens Care. Medewerkers van Promens Care verrichtten regelmatig werkzaamheden op het landgoed, zoals het maaien van het gras in de boomgaarden. Dit blijven ze ook in 2017 doen. De contacten met de Dierenweide zijn goed. Materialen worden opgeslagen en voor koffie en thee wordt gezorgd als de groengroep aan het werk is. Na een inbraak heeft de gemeente Assen gezorgd voor een afsluitbare materiaalcontainer op het terrein van de Dierenweide.

Publiciteit en communicatie
Vanwege de vele activiteiten was er ook veel publiciteit. We kregen aandacht van regionale kranten en stadsbladen en van RTV-Drenthe. Onze activiteiten werden vermeld op de website van de gemeente Assen en Kijk op Assen. Zelf informeerden we de wijkbewoners via de wijkkrant die zes keer per jaar uitkomt. Nieuw is de ontwikkeling van de eigen website en FB- account. Beide gaan begin 2017 de digitale wereld in.

In de vergadering van december werd het communicatieplan van Stichting Landgoed Valkenstijn vastgesteld. Evenals het voorstel om een activiteitencommissie in te richten voor het maken van een activiteitenplan voor 2017. Doelstelling is activiteiten op het landgoed te ontwikkelen voor vrijwilligers, vrienden en wijkbewoners. Met als resultaat een grotere bekendheid en mogelijk het genereren van meer financiële middelen.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

5 mei 2017
Van werkgroep naar Stichting In de werkgroep vergadering van september 2016 werd het besluit genomen op te gaan voor een Stichting Landgoed Valkenstijn. Gekozen werd voor een oprichtingsakte met daarin 5 werkgroep leden. De stichting is opgericht op 19-12-2016 bij notariskantoor Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus te Assen. Bestuursleden en functies binnen de Stichting Landgoed Valkenstijn
Paul Herwig Voorzitter
Henk Blouw Penningmeester
Pierre Baudet
In de periode van oprichting is Remy van Oosterhoudt plotseling overleden. Hij had een groot
hart voor Valkenstijn, hij wordt gemist.

Vooruitkijken naar 2017
Doordat de werkgroep Valkenstijn nu is ondergebracht in een stichting denken we een steviger
gesprekspartner te zijn voor subsidiegevers en andere betrokkenen in de verdere verbetering
en goed beheer van het landgoed. Er is de website en de FB-pagina waardoor de bekendheid van het fraaie landgoed verder
wordt vergroot. Met ondersteuning van landschapsbeheer Drenthe wordt er gewerkt aan een nieuw
beheerplan voor de komende jaren.

Jaaroverzicht 2016 Stichting Landgoed Valkenstijn voorheen Werkgroep Valkenstijn Assen

6 mei 2017
Er zijn gevorderde plannen voor het verder verfraaien van het landgoed. Het koetsenrondje wordt opgeknapt, er komt weer een duiventil aan de oprijlaan en een bruggetje aan de achterkant van het huis. De groengroep blijft iedere eerste en derde vrijdagochtend van de maand werken aan het onderhoud van grachten, paden, lanen en groen. Er liggen voorstellen voor activiteiten op het landgoed en er zal actief worden ingezet op de Vrienden van Valkenstijn. Mensen kunnen voor slechts € 10 Vriend worden en speciaal voor de vrijwilligers en vrienden worden jaarlijks activiteiten georganiseerd. Het onderhoud zal veel aandacht blijven vragen, de groene oase van rust wordt steeds mooier en de diversiteit van planten en dieren gaat erop vooruit. Wijk en buurtbewoners uiten hun waardering en zijn betrokken. We hopen dan ook de vrijwilligersgroep in 2017 verder uit te breiden.

Stichting Landgoed Valkenstijn
www.landgoedvalkenstijn.nl

Stichtingsbestuur

Het doel van de stichting Landgoed Valkenstijn is de ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarde van het landgoed te behouden en te versterken door de inzet van omwonenden. Deze doelstelling is vastgelegd in de stichting akte (zie Stichting Landgoed Valkenstijn). Het bestuur van de stichting neemt hierin zijn verantwoordelijkheid om dit te realiseren.   Het bestuur vergadert eens per 6 weken. Het bestuur van de stichting bestaat uit P. Herwig (voorzitter), H.M. Blouw (penningmeester), P. Baudet (algemeen lid). Koos Glas (algemeen lid).  Via deze website kunt u verbetersuggesties doen om het landgoed Valkenstijn nog meer tot zijn recht te laten komen. Om het gestelde doel te realiseren heeft het bestuur (toen nog werkgroep) in 2016 een PR en Communicatie stuk vastgesteld dat de komende tijd uitgevoerd gaat worden. Een specifiek onderdeel hieruit is het verkrijgen van “Vrienden van Valkenstijn”. Want het onderhoud kost niet alleen fysieke inspanning maar ook geld. Hierdoor zal de betrokkenheid van omwonenden en anderen voor het unieke Landgoed Valkenstijn midden in Assen-Oost vergroot worden. KvK – nummer :  67517463